OBCHODNÍ PODMÍNKY

Všeobecné obchodní podmínky

společnosti PACOVSKÉ STROJÍRNY, a.s.

(dále jen „VOP“)

 

1.  Úvodní ustanovení

1.1 Tyto VOP upravují smluvní vztah mezi stranami kupní smlouvy, kdy prodávajícím je společnost PACOVSKÉ STROJÍRNY, a.s., se sídlem Nádražní 697, 395 01 Pacov, IČ: 158 21 773, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 102 (dále jen „PS“), a kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.

 

1.2 Kupující odesláním své elektronické objednávky v tomto e-shopu potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP. Kupující prohlašuje, že s těmito VOP výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky. Kopii těchto VOP obdrží kupující ve formátu PDF jako přílohu potvrzení objednávky na kupujícím zadanou e-mailovou adresu.

 

2.  Uživatelský účet

2.1 Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce e-shopu PS může kupující přistupovat do svého uživatelského účtu. Ze svého uživatelského účtu může kupující provádět objednávání zboží. V případě, že to webové rozhraní e-shopu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní e-shopu.

 

2.2  Při registraci a vytvoření uživatelského účtu je kupující povinen uvádět všechny údaje správně a pravdivě. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jejich jakékoli změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu jsou při objednávání zboží kupujícím považovány PS za správné a aktuální.

 

2.3  Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných pro přístup do jeho uživatelského účtu. Kupující není oprávněn umožnit užívání svého uživatelského účtu třetím osobám. PS neodpovídají za zneužití uživatelského účtu v důsledku porušení zde uvedených podmínek. PS mohou zrušit uživatelský účet v případě, že jej registrovaný uživatel déle než 2 roky nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti vyplývající z kupní smlouvy, těchto VOP a/nebo občanského zákoníku.

 

2.4  Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být přístupný nepřetržitě, a to zejména z důvodů technických úprav hardwarového či softwarového vybavení PS.

 

3. Uzavření kupní smlouvy

3.1 Veškeré zboží umístěné v e-shopu PS je prezentací informativního charakteru. PS nejsou povinny uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Aplikace ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku je vyloučena.

 

3.2  Před uzavřením smlouvy postupuje kupující tak, že v e-shopu PS vloží vybrané zboží do košíku, vybere způsob platby, dopravu a závazně potvrdí svoji objednávku jejím odesláním. Kupní smlouva vzniká potvrzením objednávky ze strany PS. Smlouvu lze uzavřít pouze v českém, slovenském, polském, anglickém, německém a ruském jazyce. PS uchovávají objednávku a její potvrzení a umožní k nim kupujícímu na vyžádání přístup. PS neodpovídají za chyby vzniklé při přenosu dat. Uzavření smlouvy PS kupujícímu potvrdí neprodleně po obdržení objednávky informativním e-mailem, který bude obsahovat souhrn objednávky kupujícího. Než kupující závazně potvrdí objednávku, má právo měnit druh zboží vloženého do košíku, způsob platby či možnosti dopravy; zároveň má možnost zkontrolovat veškeré údaje, které vložil do své objednávky, případně má možnost svoji objednávku zrušit. Po odeslání objednávky není kupující oprávněn objednávku jednostranně měnit.

 

3.3  V závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) jsou PS oprávněny požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (písemně či elektronickou poštou).

 

3.4  Kupující nese vlastní náklady na užití prostředků komunikace na dálku (cenu internetového připojení), které hradí svému operátorovi. Pro správnou funkčnost digitálního obsahu je vhodné užívat operační systém, na kterém výrobce poskytuje podporu, a internetový prohlížeč v aktualizované verzi, s použitím hardware v minimální konfiguraci stanovené výrobcem operačního systému. Pro zobrazení obsahu ve formátu PDF je třeba mít nainstalovanou aktuální verzi programu Adobe Reader.

 

4.  Cena za zboží a platební podmínky

4.1 Veškeré ceny uvedené v e-shopu PS jsou ceny smluvní. V e-shopu PS jsou uváděny vždy aktuální ceny bez DPH. K ceně za zboží jsou PS oprávněny připočíst DPH ve výši dle platných právních předpisů. Součástí ceny za zboží nejsou případné náklady na dopravu, balení zboží a náklady na komunikaci prostředky na dálku. Akční ceny platí do vyprodání zásob při uvedení počtu kusů akčního zboží nebo po dobu časově určenou.

 

4.2  Potvrzení objednávky zaslané PS bude obsahovat podrobnosti týkající se zvoleného způsobu platby. Společně s cenou za zboží je kupující povinen PS uhradit náklady na balení zboží a na dopravu (je-li doprava součástí objednávky) (dále společně jen „kupní cena“).

 

4.3  Kupující může uhradit PS kupní cenu následujícími způsoby:

 

(a) v hotovosti v provozovně PS nacházející se na stejné adrese jako sídlo PS; v případě, že si kupující nevyzvedne zboží do 7 dnů ode dne výzvy PS zaslané na jeho e-mailovou adresu, jsou PS oprávněny od smlouvy odstoupit;

 

(b) v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce zboží; v případě, že kupující při dobírce neuhradí kupní cenu, jsou PS oprávněny od smlouvy odstoupit;

 

(c) bezhotovostně bankovním převodem na účet PS, č.ú.: 1012023909/5500 vedený u Raiffeisenbank a.s., před dodáním zboží kupujícímu, a to do 5 pracovních dnů ode dne potvrzení objednávky ze strany PS; v případě, že v uvedeném termínu nebude kupní cena uhrazena, smlouva se dnem následujícím po uplynutí termínu platby ruší.

 

4.4  V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 5 pracovních dnů ode dne potvrzení objednávky ze strany PS. Závazek kupujícího uhradit kupní cenu bezhotovostním převodem je splněn okamžikem, kdy je úplná kupní cena připsána na bankovní účet PS pod příslušným variabilním symbolem, který bude PS kupujícímu v potvrzení objednávky přiřazen.

 

4.5  Pokud kupující dodatečně svoji objednávku nepotvrdí (viz čl. 3.3VOP), jsou PS oprávněny požadovat po kupujícím úhradu celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu (resp. před jeho vyzvednutím v provozovně PS). PS vylučují aplikaci ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku.

 

4.6   V případě, že PS poskytují slevy z ceny zboží, nejsou slevy vzájemně kombinovatelné.

 

4.7  PS vystaví kupujícímu na každou objednávku fakturu – daňový doklad s náležitostmi dle platných právních předpisů a zašlou ji kupujícímu na jeho e-mailovou adresu uvedenou v objednávce. PS jsou plátcem DPH.

 

5.   Přeprava a dodání zboží

5.1  Objednané zboží lze převzít následujícími způsoby:

 

(a)  Osobní odběr v sídle PS

Zboží může převzít pouze kupující, případně zástupce kupujícího. Tato osoba se musí dostatečně idenfitikovat (např. pověřením zaměstnavatele, občanským průkazem či plnou mocí).

 

(b)  Zásilka přepravní službou – ČR

Zboží je kupujícímu možné zaslat prostřednictvím přepravní služby. Cena přepravy se řídí dle aktuálního ceníku dopravce v den objednávky zboží. Dodací lhůta pro objednané zboží činí 5 dnů ode dne potvrzení objednávky ze strany PS.

 

(c)  Zásilka přepravní službou – SR

Zboží je možné zaslat kupujícímu na jím zvolenou adresu ve Slovenské republice. Cena přepravy se řídí dle aktuálního ceníku dopravce v den objednávky zboží. Dodací lhůta pro objednané zboží činí 14 dnů ode dne potvrzení objednávky ze strany PS.

 

5.2  Možnosti a cenu dopravy může kupující zvolit v e-shopu před odesláním závazné objednávky PS.

 

5.3 Kupující je povinen bezprostředně po dodání zboží zkontrolovat počet a stav dodaného zboží (i počet balíků a poškození krabice) podle přiloženého dodacího listu. Kupující je oprávněn odmítnout přijetí zásilky, pokud je zásilka poškozená či neúplná. Pokud kupující zásilku převezme, má se za to, že je dodaná zásilka zboží bezvadná a kupující nemůže později namítat poškození či neúplnost zásilky.

 

5.4  Jsou-li PS povinny dodat zboží na kupujícím určenou adresu, je kupující povinen zboží na této adrese od přepravce převzít.

 

5.5  V případě, že je mezi PS a kupujícím sjednán specifický způsob dopravy odlišný od podmínek stanovených výše, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady s tím spojené. Specifický způsob dopravy PS sjednávají pouze s kupujícím, který je podnikatelem.

 

5.6  V případě, že je třeba z důvodů na straně kupujícího provést opakované doručení zboží, a toto opakované doručení si vyžádá dodatečné náklady na přepravu, jdou tyto náklady k tíži kupujícího.

 

5.7  Je-li kupujícím podnikatel, je zboží PS dodáno okamžikem, kdy PS předají zboží prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího a umožní kupujícímu uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci. Je-li kupujícím spotřebitel, je zboží PS dodáno okamžikem předání zboží dopravcem spotřebiteli. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží. To platí i v případě, že kupující zboží nepřevezme i přes to, že mu s ním PS umožnily nakládat. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího okamžikem zaplacení úplné kupní ceny.

 

6.  Práva kupujícího - spotřebitele z vadného plnění

6.1  PS odpovídají kupujícímu za to, že zboží nemá při jeho převzetí vady. Zejména PS odpovídají kupujícímu za to, že v době, kdy zboží převzal:

 

(a)   má zboží vlastnosti ujednané PS a kupujícím, není-li takového ujednání, pak vlastnosti uvedené v popisu zboží či vlastnosti, které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě prováděné reklamy;

 

(b) zboží se hodí k účelu, který PS pro jeho použití uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle užívá;

 

(c)  je zboží v odpovídající kvantitě, míře nebo hmotnosti; a

 

(d)  zboží odpovídá požadavkům právních předpisů.

 

6.2  Projeví-li se vada zboží v průběhu šesti měsíců ode dne převzetí zboží, má se za to, že vada zboží existovala již při jeho převzetí.

 

6.3  Kupující je oprávněn uplatnit práva z vadného plnění v době 24 měsíců ode dne převzetí zboží. To se však netýká:

 

(a)  zboží prodávaného za nižší cenu vzhledem k jeho vadě pro kterou byla nižší cena ujednána;

 

(b)  na běžné opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním;

 

(c)  u použitého zboží na vadu odpovídající míře opotřebení zboží, kterou zboží mělo při jeho převzetí kupujícím; nebo

 

(d)  vyplývá-li to z povahy zboží.

 

6.4  Práva z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím zboží věděl, že jde o zboží, které má vadu, nebo pokud vadu zboží způsobil sám kupující. Neoznámí-li kupující vadu zboží včas, pozbývá práva na odstoupení od smlouvy. Doba pro uplatnění práv z vad zboží se v případě koupě již použitého spotřebního zboží zkracuje na 12 měsíců.

 

6.5  Kupující nemůže odstoupit od smlouvy ani požadovat dodání nového zboží bez vady, nemůže-li zboží vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí:

 

(a)  došli-li ke změně stavu zboží v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady zboží;

 

(b)  použil-li kupující zboží ještě před objevením vady;

 

(c) nezpůsobil-li kupující nemožnost vrácení zboží v nezměněném stavu jednáním nebo opomenutím; nebo

 

(d) prodal-li kupující zboží ještě před objevením vady, spotřeboval-li je nebo pozměnil-li zboží při obvyklém použití; stalo-li se tak pouze z části, vrátí kupující PS, co ještě vrátit může, a vydá PS náhradu do výše, v níž měl z použití zboží prospěch.

 

 

6.6  Nemá-li zboží vlastnosti stanovené čl. 6.1. těchto VOP, může kupující požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, jestliže se vada týká pouze součásti zboží, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.

 

6.7  Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.

 

6.8  Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu PS nemohou dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že PS nezjednají nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže.

 

6.9  Má-li zboží vadu, z níž jsou PS zavázány, a jedná-li se o zboží prodávané za nižší cenu nebo o zboží použité, má kupující místo práva na výměnu zboží právo na přiměřenou slevu.

 

6.10 Uplatní-li kupující právo z vadného plnění, potvrdí mu PS v písemné formě, kdy právo uplatnil, jakož i provedení opravy a dobu jejího trvání.

 

6.11 Při uplatnění práv z vadného plnění (dále jen „reklamace“) může kupující vadné zboží na reklamaci zaslat přepravní službou na adresu sídla PS. Reklamované zboží musí být důkladně zabezpečeno, aby nedošlo v průběhu přepravy k jeho poškození, balík by měl být označen viditelně slovem „REKLAMACE“ a obsahovat: reklamované zboží (včetně kompletního příslušenství), kopii nákupního dokladu, podrobný popis vady a dostatečné kontaktní údaje kupujícího (zejm. jméno a příjmení, zpáteční adresa a tel. číslo). Bez výše uvedeného je znemožněna identifikace původu i závady zboží. Pokud bylo v minulosti zboží reklamováno, doloží kupující též doklad o reklamaci.

 

6.12  PS vyřídí reklamaci bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Lhůtu 30 dnů je možné po uplatnění reklamace prodloužit na základě dohody s kupujícím – takové prodloužení nesmí být na dobu neurčitou nebo nepřiměřeně dlouhou. Po uplynutí této lhůty se má za to, že došlo k podstatnému porušení smlouvy.

 

6.13  PS vydají kupujícímu písemné potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace je požadován, a to e-mailem bezprostředně po přijetí reklamace (v případě osobního uplatnění reklamace je potvrzení předáno ihned).

 

6.14  Kupující má právo na úhradu nutných nákladů (zejména poštovného, které uhradil při odeslání reklamovaného zboží), které mu vznikly v souvislosti s uplatněním oprávněných práv z odpovědnosti za vady a byly vynaloženy skutečně a účelně. V případě odstoupení od smlouvy z důvodu vady věci má kupující také právo na úhradu nákladů odstoupení.

 

6.15  Po vyřízení reklamace vydají PS kupujícímu potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době trvání reklamace, případně odůvodnění zamítnutí reklamace, a to e-mailem bezprostředně po vyřízení reklamace (v případě osobního vyzvednutí reklamovaného zboží je potvrzení předáno ihned).

 

6.16  Pokud bylo zboží zasláno k reklamaci přepravní službou, bude po vyřízení reklamace automaticky zasláno na adresu kupujícího. U reklamací uplatněných osobně kontaktují PS po vyřízení reklamace kupujícího a vyzvou jej k vyzvednutí zboží. Při výdeji zboží po vyřízení reklamace je kupující povinen předložit nákupní doklad, na základě kterého bylo zboží přijato do reklamace. V případě nevyzvednutí reklamovaného zboží do jednoho měsíce od uplynutí doby, kdy měla být reklamace provedena, a byla-li provedena později, do jednoho měsíce od vyrozumění o jejím provedení, jsou PS oprávněny účtovat při výdeji zboží částku za uskladnění zboží ve výši 50 Kč za každý i jen započatý den uskladnění zboží.

 

6.17  Po vyřízení oprávněné reklamace se doba pro uplatnění práv z vad zboží prodlužuje o dobu trvání reklamace. V případě neoprávněné reklamace se doba pro uplatnění práv z vad zboží neprodlužuje. Byla-li reklamace zboží v zákonné lhůtě vyřízena výměnou zboží za nové, běží nová doba pro uplatnění práv z vad zboží ode dne vyřízení reklamace. Doba trvání reklamace se počítá od následujícího dne po uplatnění reklamace do dne vyřízení reklamace, tedy doby, kdy byl kupující povinen věc převzít.

 

7.  Práva kupujícího – podnikatele z vadného plnění

7.1 V případě, že je kupujícím podnikatel, odpovídají PS za vadu, kterou zboží mělo při přechodu nebezpečí škody na kupujícího. Kupující je povinen oznámit PS vadu zboží do 5 pracovních dnů ode dne, kdy vadu mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit. PS jsou povinny vadu odstranit do 30 dnů ode dne doručení oznámení o vadě zboží, není-li mezi stranami dohodnuto jinak.

 

7.2 Další práva a povinnosti stran při vadě zboží neupravené těmito VOP se řídí ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až § 2117 občanského zákoníku.

 

8.  Odstoupení od smlouvy spotřebitelem

8.1 Kupující má právo písemně odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů, a to prostřednictvím vzorového formuláře, který je ke stažení zde. Lhůta podle předchozí věty běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o:

 

(a)  kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží;

 

(b) smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží; nebo

 

(c)  smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.

 

8.2 PS potvrdí kupujícímu přijetí odstoupení od smlouvy bez zbytečného odkladu formou e-mailové zprávy.

 

8.3  Odstoupí-li kupující od smlouvy, zašle PS bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy, zboží, které od PS obdržel. Přijetí zboží PS potvrdí kupujícímu bez zbytečného odkladu formou e-mailové zprávy. Zboží je kupující povinen vrátit úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené a pokud možno včetně originálního obalu. Kupující odpovídá PS za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s ním jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. PS vrátí kupujícímu veškeré peněžní prostředky, které od něj na základě smlouvy přijaly, a to stejným způsobem, jakým je PS obdržely. Peněžení prostředky PS vrátí kupujícímu nejpozději do 14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy, ne však dříve, než PS obdrží od kupujícího doklad o odeslání zboží na adresu PS. Náklady na vrácení zboží ponese kupující v případě, že zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

 

8.4  Kupující nemůže odstoupit od smluv uvedených v § 1837 občanského zákoníku (například od smluv, kdy zboží bylo upraveno na přání kupujícího).

 

8.5 Do převzetí zboží kupujícím jsou PS oprávněny kdykoli i bez udání důvodu od smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí PS kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu stejným způsobem, jakým ji PS obdržely.

 

9.  Ochrana osobních údajů

9.1  Kupující souhlasí s tím, aby jím poskytnuté osobní údaje povinně uváděné v objednávce zboží, byly PS na dobu neurčitou zpracovány a uchovány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů za účelem plnění předmětu smlouvy a zasílání marketingových sdělení. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm PS evidují, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním, či požadovat od PS vysvětlení.

 

9.2 PS neposkytnou osobní údaje kupujícího jiným třetím subjektům vyjma smluvního dopravce za účelem dodání zboží.

 

9.3 Kupující souhlasí s tím, že PS jsou oprávněny zasílat kupujícímu vlastní obchodní sdělení, a to jen do doby, než kupující PS sdělí, že chce zasílání ukončit. Toto sdělení může kupující učinit na elektronickou adresu získanou v souvislosti s plněním smlouvy, aniž by mu tím vznikly jakékoliv náklady.

 

10.  Doručování

10.1  Kupujícímu může být doručováno prostřednictvím elektronické pošty na adresu uvedenou v jeho uživatelském účtu či uvedenou kupujícím v objednávce.

 

11.  Závěrečná ustanovení

11.1  Je-li kupujícím podnikatel, přebírá na sebe nebezpečí změny okolností dle ustanovení § 1765 občanského zákoníku.

 

11.2  Pokud vztah sjednaný kupní smlouvu obsahuje mezinárodní prvek, smluvní strany se dohodly, že se daný právní vztah řídí českým právem. Tím nejsou dotčena práva spotřebitele dle platných právních předpisů.

 

11.3  Pokud některé z ustanovení těchto VOP je nebo se stane neplatným, zdánlivým či neúčinným, nebude to mít za následek neplatnost, zdánlivost či neúčinnost těchto VOP jako celku ani jiných ustanovení VOP, pokud je takovéto neplatné, zdánlivé či neúčinné ustanovení oddělitelné od zbytku VOP.

 

Tyto VOP jsou platné a účinné od 1. 7. 2014.